Personality Profile

Actions
Loading...

Personality Profile

Mogau Maredi

Let's connect:

Show(s):

More on Mogau Maredi

Nna ke Mogau Clement Maredi, ke belegetswe bookelong bja Groothoek ka Zebediela, gomme kalana yaka ya wela motseng wa Ga Mphahlele,Tjiane ka 15 February 1984. Ke belegwe ke Mr Segolo Jeremiah Maredi le Mrs Ramadimetse florah Maredi. Ke thomile go tsene sekolo Tjiane Primary School ka ngwaga wa 1989 gomme ka mpheta mphato wa marematlou ngwageng wa 2001 ka sekolong sa Phutlo Secondary School motseng wa Tjiane. Ke tsene Waterberg FET College, ka dira Motor Mechanic and Panel beating. Ka tsena gape Loritz Traning College ka di Catering Management. Ke tsena Damelin corresponding College ka ithutela tsa bogasi bja sealemoya. 

Ke thomile go lemoga bokgoni bjaka bja go raloka di drama ka ngwaga wa 1997 ge ke raloka di drama tsa sefaleng ka sekolong sa Phutlo Sec. School. Ke tswetse pele ka go diraloka go ba go fihla ka ngwaga wa 2007 ge ke thoma go goga sedi ya batsweletsi ba di drama tsa Thobela FM, gomme ba nthwala ka thoma go raloka tsa sealemoya le tsa sefaleng go ba go fihla lehono g eke ralokela tshwantshetsotsweledi ya Mahlakung go Thobela fm, ke raloka karolo ya Moruti Kgole. Ka thoma go dira dipapatso tsa sealemoya ka 2008, ka ona ngwaga o we ke ngwadile tshwantshetso dikgao ye e bitswago “Ke thuswa ke mang” gomme yona ya raloka gona mo Thobela FM. Ke bile le kgahlego ya bogasi bja sealemoya gomme ka thoma tsa botsweletsi le bogasi bja sealemoya ka ngwaga wa 2009 sealemoyeng sa se le gae sa Greater Lebowakgomo Community Radio (GL FM). Ka ngwaga wa 2011 ke ge ke hlatloswa go ba molaodi wa dikwalakwatso (Marketing Manager) gomme ka 2013 ka hlatlosetswa go ba Molaodi wa kgaso (station Manager) go ba go fihla ge ke tlogela sealemoya seo k age Thobela fm e nthwetse bjalo ka mogasi wa mananeo a thuto go thoma ka ngwaga wa 2016. Ga bjalo ke ka lefapeng la thuto ka Thobela FM gomme ke motsweletsi e bile ke mogasi wa mananeo a thuto e le Mofahlosi (Mokibelo o mongwe le o mongwe mosong ka 07h05-0735), Makhura a ngwana, ga bjalo le bitswa Side-by-Side/Kamo-le-Kamo (Mokibelo o mongwe le o mongwe mosong ka 07h35-08h00) le la Sedupe Se’Skolong (Mosupologo o mongwe le o mongwe mosong ka 5h30-06h00).

Ke thomile go ba monyakisisi, motsweletsi le mogasi wa ditshwantshetsotumo tsa botso le boyo bja magoshi ga mmogo le ditso tsa bona, magoshi a Bapedi gob aba Sesotho sa Leboa. Lenaneo le la ditshwantshetsotumo tsa Magoshi ke le thomile ngwageng wa 2016 go fihla wa 2018. Ke motsweletsi e bile ke mohlagisi moyeng wa ditshwatshetso dikgao (Dramas) tsa ka go SABC Education, ke setse ke tsweleditse le go hlagisa moyeng drama ya “Brothers for Life” le ya “Side-by-Side”.

All Personalities

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...