Personality Profile

Actions
Loading...

Personality Profile

Ronny Lesudi

Let's connect:

Show(s):

More on Ronny Lesudi

Nna Ronny Mosima Lesudi ke belegwe ka 1981-10-27 bookelong bja St Joseph (Romeng) Ke morwa wa Peggy le Mohu Titus Lesudi , ke goletše Moletši Ga Ramakgaphola moo ke thomilego dithuto tša primary ka Moremi gomme ka fetela sekolong sa godimo ka Mmamarama moo ke phethilego Marematlou waka.

Ke amane le kgašo ya selegae ya Moletši (Moletši fm) tekano ya go feta mengwaga ye lesome. ke bile motšweletši le mogaši wa mananeo a ditaba, bahu le a bodumedi  (News Reporter/current affairs,death notice and gospel shows).

Ke ile ka fiwa maemo a bolaodi bja diprojeke, dikwalakwatšo le botšweletši bja ditshwantšhetšo tša go ikgetha ka kgašong ya setšhaba (Moletši Community Radio Station). Ke humane tlhahlo ya tša kgašo mafelong a latelago: ABC Ulwazi,IAJ,WITS Radio Academy le University ya Limpopo le tše dingwe.

Ke humane tlhahlo gape ya tša go thekga bahlokofatšwa ba ditiragalo tša dikgaruru tša bosenyi.

Ke mohlohleletši wa polelo. Ke šetse ke eme ka lefoko ditiragalo tše ntši tša leago, dipoledišano magareng ga banna ba dikgoro tša mmušo le tša poraebete, ye nngwe ya ditiragalo tše bjalo ke letšatši la banna la boditšhabatšhaba la selete sa Capricorn ka 2018.

Ke šomile Moletši Community Media go fihlela g eke e ba karolo ya Lekgotlakgašo la Afrika Borwa go Thobela fm ka April 2019.Ke mogaši wa lenaneo la A re tumisheng Morena.

Ke ithutile mmolelwana wa go dira gore ke phele gabotse“Leadership is not about wealth and fame”

All Personalities

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...