Ngwathelanang

Matlafatso Ya Moswa

Date: May 2, 2019

Lehono le mo go karolwana ya rena ya Matlafatšo Ya Moswa, re go fa lengwalo leo, le ka fetolago bophelo bja moswa.

Mongwadi: Ralph Onuche
Morulaganyi, Mofetoledi le monwgadi wa tše dingwe tša ditemana: Koketšo Motau


"Morwa waka yoo a rategago.

Ke rata go tseba gore, goreng ke hlokofetše ke dila mola ke ena le morwa wa go swana le wena?

Morwa ke ratile go, gošegofatša pele ke hlokofala, eupša ga bjale ke sepetše le ditšhegofatšo tšaka.

Dijo tšaka tša difihlilo, matena le dilalelo, ebe ele tlhotlo ye kgolo go nna ge kebe ke sa phela, eupša o šomišitše mašeleng a mantši kudu gore go apeiwe mehuta ka moka ya dijo, dinama le mehutahuta ya dino ka tšatši laka la poloko.

Morwa, o kgethile go tšhela setopo saka ka senkgišabose le setlolo sa go bitša mašeleng a godimo, mola ge kebe ke sa phela kebe tlola ka eretse.

O apešitše setopo saka diaparo tša maemo a godimo tša go bitša, mola gobe gole boima go wena go nthekela motatetša goba tšejana.

Ge setopo saka sebe se le bolotabahu, obe o etla go mpona kgafetšakgafetša. Go reng o kgathala ka setopo saka, go feta ge kebe ke sa ja melatša?

Sa go nkwiša bohloko le go feta ke gore o beile setopo saka ka gare ga lepokisi la dira ga di bonwe, la go bitša bitšibitši, mola kebe ke dula ka gare go letlema ge kebe ke sa phela. Go reng?

Ge obe o sale ngwana, kebe ke ikuna dijo go netefatša gore o ja la mpanapalega, ka apara kgare ye tee go netefatša gore o hwetša diaparo tša maleba, tše mmalwa.

Kebe ke nagana gore o tlo ntlhokomela ge ke tšofetše, kgane kebe ke iphora kage mogologolo are ka hlagolela leokana.

Ke rile go robala bjo bogolo boroko, wa feleletša letlema laka, wa reka phahlo ye mpšha ya manobonobo wa botsefatša legae laka ka matšatšinyana fela.

Naa se, ke ge ore o se direla gore o seke wa segwa ke bašomimmogo ka wena, le bagwera bagago ba maemo a godimo?
Go reng o sa tlogele tšohle ka fao di bego di le ka gona ge kebe ke sa phela?

Nna ga ke tsebe, karabo e tsebjwa ke wena.

Go ye nngwe ya dikgare o ngwadile gore "Mme kea go rata, robala ka khutšo" - mola kamo ke hlokofetše ka pelo yeo o robegilego.

Ge ke ruma, ere ke go gopotše morwa. Ke ngwadile se, go go botša gore ga gona motho yoo a ratago ngwana bjalo ka mme.

A Modimo wa lešoko a go swarele!"

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Ka Difokeng

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*