Ngwathelanang

Matlafatso ya moswa: Trent Shelton

Date: Sep 2, 2019

#MoswaLeBokamoso, Matlafatšo ya moswa, Mongwadi: Trent Shelton, Mofetoledi le Morulaganyi: Koketšo Motau

Wo ke molaetša go tšwa go Trent Shelton.

Nakong ye nngwe dilo di swanetše go senyega gore, gore dilo di eme go loka. Nako tše dingwe go tla go tšea gore o sepele ditseleng tša mangobongobo, gore bophelo bja gago bo fihle lefelong le lebotse kudukudu.

O ka se tsoge o bone bohlokwa bja moya wa ledimo, go fihla o bona bokgabo bja maru ao a hlotšweng ke lona ledimo leo.

O ka se tsoge o bone bohlokwa bja gore motho a go tlogele, go fihla o lemoga gore seo sebe se loketše bophelo bja gago.

O ka se tsoge o kwešišitše gore go reng o itemogetše tšeo o itemogetšego tšona bophelong, go fihlela o bona bogale bja gago, matla a gago le gore seo ebe ele teko ya go gotiišetša.

Seemo seo o ikhwetšago ka gare go sona, ga se mafelelong a bophelo bja gago. Go no re fela selo se fedile, ga gore go re bophelo bja gago bo fedile.

Bohloko bjoo o itemogelang bjona ga bjale, ese kgale bo tla fetoga bohloko bjoo o bo fentšego. Letšhogo leo o itemogelago lona ga bjale, ese kgale le tlo fetoga letšhogo leo o kgonneng go feta ka gare go lona.

Kgaolo ye ya bophelo bja gago, ga se kanegelo ka ga wena. Motsotswana wo ga o hlathe seo o lego sona, mola bohloko bjo ese bophelo bja gago.

Dilo di tlo feta bophelong bja gago, gomme bohloko bjoo bo tlo fetoga matla. Bofokodi bjoo bo tlo fetoga matla. Kgakanego yeo e tlo fetoga khutšo. Dilo tše dikaonekaone di etla bophelong bja gago. Tšatši ka tšatši ke mathomong a maswa, gomme ga gobe bjalo.

Tlogela go ithoba pelo ka go leka go dira gore dikamano di šome, mola gole molaleng gore di ka se šome. O ka se gapeletše motho gore a kgathale ka wena.

O ka se gapeletše motho gore a tshephagale. O ka se gapeletše motho go ba seo wena o hlokang gore ebe sona. Ere ke go botše nnete, gore nakong tše dingwe motho yoo o monyakang kudu, ke motho yoo o ka phelang bokaone ntle le yena.

O swanetše go kwešiša gore dilo tše dingwe, di swanetše go direga, eupša ga se tša goya go ile. Dilo tše dingwe di diretšwe go tla bophelong bja gago, eupša e sego go dula. O seke wa loba bowena, o leka go lokiša selo seo se swanetšego go dula se senyegile.

O ka se hwetše dikamano tšeo o di hlokago, le motho yoo a sego a ikemišetša go ba ka gare go dikamano le wena.

Kea tseba gore go boima ge pelo e go boditše gore ke mang yoo o nyakang go phela bophelo bja gago ka moka le yena, eupša o swanetše go amogela gore motho yoo ga e sale yena.

O ka no se kwešiše gore gore go reng gona bjale, efela ke a go netefaletša gore bokamoso bja gago bo tla tliša kwešišo go wena gore goreng dilo di se tša sepela ga botse.

Ntshepe ge kere, o seke wa emiša lethabo la gago, ka baka la motho yoo a ka se emišego lethabo la gagwe ka baka la gago. Dikgaolo tše dingwe tša maphelo a rena, re swanetše go di tswalela ntle le go di ruma.

Dilo tšeo di thubegilego, gomme o lekang go dilokiša, di ka thibela bophelo bja gago go gatela pele le go dira tše botse.

Modimo o go rata kudu, gore a ka araba thapelo ya gago, yeo mafelelong e tlileng go tlogela pelo ya gago e robegile. O yo mokaonekaone, o swanelwa ke tše dikaonekaone.

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Ka Difokeng

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*