Ngwathelanang

Ke nna Khanga

Date: May 24, 2019

#MoswaLeBokamoso. Sereto seo se latelago se ngwadilwe ke mosadi yoo a ilego a latofatša Mopresitente wa peleng Jacob Zuma ka go mophaya theto ka kgang. Sona se ngwadilwe ka sejahlapi gomme Koketšo Motau o se fetoletše go polelo ya

Mongwadi: Fezekile 'Khwezi' Khuzwayo

Mofetoledi go Sepedi: Koketšo Motau

Leina la Sereto: "I am Khanga" elego "Ke nna Khanga"

 

 

Bala sereto sa 'Ke nna Khanga' seo se latelago:

Ke nna Khanga

Ke tlemela matheka a mebele ya basadi Afrika ka bophara

Ke nna seaparo sa maleba sa bošego go mašego a go fiša a Afrika

Seaparo sa mmapale sa mešongwana ya ka gae

Ke tlemela bana ka tšhireletšo, ka lethabo magetleng a bo mmago bona

Ke nna mpho ya maleba go betši ba baswa ga išita le bomme.

Ke humile ka diema, ke fetiša polelo magareng ga basadi

Ke gona bakeng sa mabobo le go nolofaletša mosadi

Eupša aowaowa - aowa, se dire phošo...

Ga ke fa go kgahliša monna

Ka kgonthe ga ke mogoketši wa thobalano

Hle se ntšhomiše bjalo ka sehlare sa ntšhirela go kaato

Seke wa khuta ka nna ge o kgetha go tlaiša

Oa bona

Seo ke seo Malome waka a se boletšego

Monna yoo a bego a ipitša mogwera wa tate wa potego

A abelana phapuši ya kgolego le yena sehlakahlakeng mengwaga ye lesome ka moka

O rile nna kea e nyaka

A re khanga yaka e realo

A re ka yona ke mogoketša malaong aka

Ka yona kea nyaka ke seo ke seboletšego

Efela o reng ka AOWA yeo ke e boletšego ka molomo waka

Esego ga tee eupša ga bedi

Le ka aowa hle yeo ke e boletšego ka mmele waka

O reng ka megokgo yeo e bego e keleketla sefahlegong saka ele ge ke robetše ke sa šikinyege ka tlabego

Ke lefaaseng lefe la go lwala seo elego thobalano

Ke lefaseng lefe la go lwala seo elego go dumela

Lefaaseng lona leo dikatane di fetogago batšwasehlabelo

Lefaaseng lona leo ke fetogago moitshwarahlepi yoo a swanelwago ke mollo

Lefaaseng lona leo ke gapeletšegilego go nyaka botšhabelo nageng dišele, ka gore ke boletše?

Le GASE lefaase laka

Ke legana nnang lefaase leo

Lefaase laka ke lefaase leo botate ba šireletšago ebile ga ba kate

Lefaase laka ke lefaase leo mosadi a ka kgonago go bolela

Ntle le letšhogo la tšhireletšo ya gagwe

Lefaase laka ke lefaase leo go se nago motho yo tee, motho yoo a lego ka godimo ga molao

Lefaase laka ke lefaase leo thobalano e lebogego e sego bohloko

‘Mo ebile ke legae laka’

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Ka Difokeng

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*