News

Hlokwa: Graduate Unemployment

Date: Aug 3, 2018

Lenaneo la hlokwa la tsela la go se be la mehleng leo le lebeletsego pharela ya hlokego ya mesomo go dialoga.

Ka Labone la 02 August 2018 lenaneo la Hlokwa La Tsela le hlwele le swere kgaso yeo e sego ya mehleng ka Studio 9c go ahlaahla ka fao go ka fokotswago palo ya bao ba sa somego ka Afrika Borwa kudu baswa. Seo se latela lenaneo la Hlokwa La Lsela la go tswela ka ntle fao le bego le swaretswe ka univesithing ya Limpopo. Statistics South Africa e sa tswa go lokolla dipalo-palo tsa bahloka mesomo fao palo ya gona e hlatlogilego go tswa diperesenteng tse masome pedi-tshela go fihla go tse masomepedi-supa-fegelwana-pedi. Go tswa lenaneong leo le bego le swaretswe ka univeisthing ya Limpopo dialoga tsa go feta masome tshela di ile tsa ba le mahlatse a go hwetsa mesomo. Ka Labone dipoledisano di be di tsepeletse kudu seo se hlolago hlaelelo ya mesomo dialogeng.

Bakgatha tema bao ba tla bego ba re thusa go leka go fihlelela modu wa hlaelelo ya mesomo go dialoga ba be ba akaretsa:

- Limpopo Premier, Stan Mathabatha

- Member of Parliament and Kara Heritage, Dr Mathole Motshekga

- Former Minister of Science and Technology and Azapo Life President, Dr Mosebudi Mangena

- Businessman, Tim Tebeila

- Musician and Advocate, Steve Kekana

- Principal of Harry Openheimer, Rev Simon Dibete

- Thobela FM Station Administrator, Sello Mathobela

Lenaneo le thomile ka iri ya bohlano go fihla ka iri ya bosupa mathapama. Bagasi ba rena Ntsie Mohalala le Karabo Matlala ba thusitse go otlela sefatanaga ba farafarilwe ke sehlopha kamoka sa Hlokwa La Tsela sa go akaretsa Matome Maupi, Sontaga Letshelele, Beatrice Chiloane, Eric Mashao, Peggy Machitela, Tlou Moabelo, Matshidiso Molaba Kekana, Maseforo Mathatho, Mokgadi Moremi, Lerato Maseogane, batsweletsi-bagolo Mapitsi Bothloko le Pelaesto Tshetlo le motsweletsi-phethisi Sello Sam Mochichila.

Dipalopalo tsa hlokego ya meshomo ka Afriika Borwa di hlatlogile go fihla go diperesente tse 27.2 mo kotareng ya bobedi ya ngwaga wa 2018 go tloga go diperesente tse 26,7 nakong ya go feta. Palo ya batho bao ba sa shomego e hlatlogile ka dikete tse 103 go ya go dimilione tse 6.08 mola ya batho bao ba shomago e theogetse tlase ka dikete tse 90 go ya go dimilione tse 16.29. Palo-moka ya hlokego ya meshomo ka mono nageng ka kakaretso e eme go diperesente tse 25,57 go tloga ka ngwaga wa 2000 go fihla mong-ngwaga elego hlatlogo ya godimo-dimo ya diperesente tse 31.20 mo kotareng ya mathomo ya ngwaga wa 2003, le rekhoto ya tlase-tlase ya diperesente tse 21.50 mo kotareng ya bone ya ngwageng wa 2008. Taba ye e akaretsa le batho bao ba lahletsego toulo ka go nyakana le meshomo, ebile e hlahlogile le yona ka diperesente tse 37.2 mo kotareng ya bobedi ya ngwaga wa 2018, go tloga go diperesente tse 36.7 mo kotareng ya mathomo.

Bakgathatema ba rena le batheeletsi ba re thusitse go ka go sogana le pharela ye ya hlokego ya mesomo ka go ntsha maikutlo le go tla ka ditharollo. Re be re tsoma go busha lehutso la dialoga tsa makala a dithuto tsa godimo bao ba sa shomego go hwetsa tharollo ebago ya go hwetsa meshomo.

CHAPTER I OF THE BROADCASTING ACT NO. 4 OF 1999 [ASSENTED TO 23 APRIL, 1999]

FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND INTERPRETATION

This Chapter sets out the fundamental principles and objects of this Act. Freedom of expression and the journalistic, creative and programming independence of the broadcasters and independence of regulation are identified as guaranteed by the Constitution.

2. Object of Act.--The object of this Act is to establish and develop a broadcasting policy in the Republic in the public interest and for that purpose to-- contribute to democracy, development of society, gender equality, nation building, provision of education and strengthening the Spiritual and moral fibre of society; safeguard, enrich and strengthen the cultural, political, social and economic fabric of South Africa; encourage ownership and control of broadcasting services through participation by persons from historically disadvantaged groups;

ensure plurality of news, views and information and provide a wide range of entertainment and education programmes; cater for a broad range of services and specifically for the programming needs in respect of children, women, the youth and the disabled.

Ya rena tema re tswela pele go ikgatha.

Hlokwa La Tsela : Beyond The Airwaves

#SABC #SABCNews #ThobelaFMMoshate #HlokwaLaTsela #BlackIsHere

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*