Mahlakung

Matsobane Mabona

Let's connect:

Show(s):

Matsobane ke monna wa go loka, wa lerato le hlompho eupṧa ka nako tṧe dingwe o nale go fela fela pelo

DAVID BENSON MOLEWA

ORIGIN: LEPHEPANE GA-MOGOBOYA

CHARACTER: MATSOBANE MABONA

Matsobane ke monna wa go loka, wa lerato le hlompho eupṧa ka nako tṧe dingwe o nale go fela fela peloMatsobane ke monna wa go loka, wa lerato le hlompho eupṧa ka nako tṧe dingwe o nale go fela fela pelo, ge motho a ka mo kgotla ka monwana ka mahlong. O rata mosadi wa gagwe Petronnela ka pelo ya gagwe ka moka. Ka mosomo ke mofahlosi kholetṧeng ya Sehlakahlaka. Ka go le lengwe o hlokometṧe lefapha la dipapadi yena                                                                                           - Yena le petronella ba ṧegobaditṧwe ka mafahla e lego, Motṧhitṧhi le Tshwarelo, efela ka bomadimabe Tshwarelo o ithobaletṧe boroko bjo bogolo.

THUTO GO MOTHEELETṦI

-Motheeletṧi a ka ithuta gore go nale banna ba go phophoma ka lerato dipelong tsa bona, e bile ba rata basadi ba bona go sa kgathalegi maemo a bona. O ka bona ka tsela yeo Mmatsobane a kopaneng le Petronnela ka gona. Petronella e be e le motho wago hlwekiṧa  dintlwana tṧa botshwela mare pele ga ge a ka soma pankeng. Mabona o be a le kgahlanong le lerato la bona fela, Matsobane o tṧwetṧe pele go rata Petronella.    Motheeletṧi a ka ithutha gore lerato ke la batho ba ba bedi le gore kgotlelelo e tswala katlego.

PROFILE: DAVID BENSON MOLEWA

2007- ke ngwaga wo ke thomilego go tsena lefaseng la bodiragatṧi, ke ralokile di drama tṧe mmalwanyana pele ke tsena lefaseng la Mahlakung

2008 – Tshwantshetṧo tṧweledi ya mathomo  historing ya bodiragatsi go Thobela fm ,Mahlakung  ke moo ke ralokago karolo ya mofahlosi kholetseng ya Sehlakahlaka : Matsobane Mabona

2010- Lentsu la ka la kwagetṧe kudu ka di jingles le dipromo tṧa mananeo a thobela fm, 2010 , “world cup e fihlile ke nako feel it is here”

All Personalities

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...