Competition

Tsenela phadišano ya 1Life

Closed on: 12 May 2023

Tsenela phadišano ya Funeral cover ya 1Life beke ye go Thobela FM

1Life e theilwe godimo ga mogopolo o tee eupša o maatla – Go Fetola Maphelo (Changing Lives). E aba dithulaganyo le ditirelo tša ditšhelete tše bonolo tšeo di ba swanetšego ebile di ba kgontšhago go direla diklaente le baratiwa ba bona mothopo wa letlotlo.

Ka Life Cover le Funeral Cover ya go fihla go R10 million le dikholego tša tlaleletšo tša boleng bja R16 000, ga mmogo le go lefa dikleime tše di khwalifayago ka nakwana ya metsotso e 3, o ka netefatša gore wena le ba lapa la gago le ba le tšhireletšo ya mašeleng ye le e hlokago, kudu ka dinako tše tša leemaema.

E re 1Life e go rulaganyetše plan ya maleba ye e go šireletšago le go go fa khutšo moyeng lehono. Re aba dithulaganyo tša inšorense tše di kgotsofatšago dinyakwa tša MaAfrika Borwa ka moka. Bjalo ka Life Insurance, Funeral Cover, Dread Disease and Disability cover. SMSa ‘1Life Funeral’ go 38931 ‘mme moeletši yo a neng ke tsebo wa 1Life o tla go letšetša go go rulaganyetša plan ye e go swanetšego. O sa letile eng – hwetša pholosi ya gago o ipshine ka khutšo moyeng lehono!

Tsena go www.1life.co.za go hwetša thedimošo ka botlalo e bile o ka hwetša QUOTE ya 1Life Funeral.

1Life ke moabi wa semolao wa dipholisi tša bophelo le Ditirelo tša Ditšhelete. Mabaka le Dipeelo di online.

Tsenela mo https://1life-sabc.co.za/thobela/

 

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*