Competition

Tsenela phadišano ya 1Life

Closed on: 14 Aug 2022

Tsenela phadišano ya Funeral cover ya 1Life beke ye go Thobela FM

1Life Insurance e nepile go fetola bophelo bja gago kgwedi ye. Tsenela phadišano ya Funeral cover ya 1Life beke ye go Thobela FM ka go romela molaetša wa SMS ka “1Life funeral” le LEINA la gago go 45849 goba o tsenele online go thobelafm.co.za. Ge ba go letšetša ba le moyeng thwii, araba potšišo e bonolo mabapi le dikholego tša Pholisi ya Poloko (Funeral cover) ya 1Life, ‘mme ge o ka nepa karabo, gona o hwetša monyetla wa go foša taese ya 1Life o thope bokalo ya kheše ye taese e welago godimo ga yona… Gape! Hwetša quote ye e sa go tlamego pele o oketša tšhelete ye o tla e thopago ka R500 ye e tiišeditšwego. Tsenela gonabjale o be le monyetla wa go thopa karolo ya go fihla go R6 500 ‘tšatši ka ‘tšatši ye e ka fetolago bophelo bja gago le bja balapa la gago.

1Life Insurance e šoma ka kgopolo e bonolo eupša e maatla – Changing Lives (Go Fetola Maphelo). E aba dithulaganyo le ditirelo tša ditšhelete tše bonolo, tše sa llišego gape tše swanetšego wena thwii tše di kgontšhago go betla lehumo la mengwagangwaga (Generational Wealth) la diklaente le baratiwa ba bona.

Ka With up to Life Cover le Funeral Cover ya go fihla go R10 million ka dikholeo tša tlaleletšo tša boleng bja R16 000, gamogo le dikleime tše di khwalifayago tše di lefiwago ka nakonyana ya metsotso e 3, o ka netefatša gore wena le balapa la gago le ba le tšhireletšo ya mašeleng ye le e hlokago makehla.

E re 1Life Insurance e go rulaganyetše Generational Wealth plan, ye e go fago cover ye e go šireletšago le go go fa khutšo moyeng lehono. Re aba dithulaganyo tša inšorense tše di kgotsofatšago dinyakwa tša MaAfrika Borwa ka moka. Re na le Life Insurance, Funeral Cover, Dread Disease le Disability cover. Romela ‘1Life Funeral’ ka SMS go 38931 gomme moeletši yo a nang le bokgoni wa 1Life o tla go letšetša go go rulaganyetša plan ye e go swanetšego. O sa letile eng – hwetša cover o ipshine ka khutšo moyeng lehono! 

Tsena go www.1life.co.za go hwetša tshedimošo ka botlalo le QUOTE ya 1Life Funeral.

1Life ke life insurer ya semolao & Moabi wa Ditirelo tša Ditšhelete (FSP). Mabaka le Dipeelo di online.

TSENELA MO

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*