Campaign

A re šomeng mmogo go seketša meetse

Date: Feb 26, 2016

DIKELETŠO TŠA GO BOLOKA MEETSE

 1. Lokiša ntlwana ya boithomelo yeo e dutlago e sego fao e tla senya dilitara tše di ka bago 100 000 tša meetse ka ngwaga.
 2. Efoga go goga ntlwana ya boithomelo ge go sa hlokege. Lahlela dipampiri tša go mina, dikhunkhwane le ditlakala tše dingwe ka selahlela ditlakaleng go na le ka ntlwaneng ya boithomelo. Nako le nako ge o goga ntlwana ya boithomelo, o šomiša dilitara tše 12 tšameetse.
 3. Šomiša “meetse a masehla” – meetse ao a šomišitšwego go tšwa dipafong, metšheneng ya go hlatswa le methopong ye mengwe ye e bolokegilego – go ka goga ntlwana ya boithomelo ya gago.
 4. O se ke wa tlatša kudu goba wa hlatšwa kudu letamo la gago la go thuma.
 5. Šomiša kgamelo go na le lethompo go hlatswa koloi ya gago. Ge o swanetše go šomiša lethompo, šomiša segaši seo se kgonago go ka tswalega magareng ga go gaša koloi. Go šomiša lethompo la go nošetša go ka šomiša dilitara tše di ka bago 30 tša meetse ka motsotso.
 6. O seke wa tšhela pente goba dikhemikhale ka tereining.
 7. Balemi ba swanetše go kgonthišiša gore ba bea dibolaya-dikhunkhwane tša bona tše di nago le mpholo kgole le methopo ya meetse le meedi.
 8. Difeme di swanetše go hlokomela gore di lokollago mekhuri le dimethale tše dingwe tše bogale ka meetseng a ditšhila.
 9. Batho ba swanetše go hlokomela go se šomiše dinoka goba mabopo a dinoka bjalo ka thoilete.

  source: www.dwa.gov.za

 

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*